Návštěvní řád - letní koupaliště

Sportovní zařízení města Hustopeče, Brněnská 50, Hustopeče 693 01

Návštěvní řád

Letního koupaliště v Hustopečích

 

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Letního koupaliště Hustopeče (dále jen areál) a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován stejně jako pokyny zaměstnanců provozovatele.

Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se návštěvník bezpodmínečně zavazuje dodržovat veškeré ustanovení návštěvního řádu a řídit se pokyny plavčíků a dalších pracovníků.

 

Všeobecné informace a pokyny pro návštěvníky koupaliště:

1. Kapacita areálu činí maximálně 1800 osob. Provozovatel si vyhrazuje právo při naplnění této kapacity omezit nebo zakázat vstup do areálu do té doby, než se kapacity uvolní.

2. Provozní doba areálu je stanovena v červnu (dle data zahájení provozu) denně od 14,00 do 19:00 hodin, v červenci a srpnu NE-ČT od 9,00 do 20,00 hodin a v PÁ-SO od 9,00 do 20,00 hodin.

Vstup

3. Vstup do areálu je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou je možno zakoupit v pokladně koupaliště. Vstup je jednorázový. Ceny vstupného jsou stanoveny dle platného ceníku. Prodej vstupenek začíná otevřením letního koupaliště pro veřejnost dle otevírací doby a končí 30 minut před uzavřením koupaliště. Před vstupem do areálu mohou být vstupenky kontrolovány pověřenou osobou. Vstup na koupaliště je umožněn prostřednictvím pokladny, hlavní bránou areálu.

4. Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště povolen pouze a jen v doprovodu osoby starší 18 let. Tento doprovod odpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru.

5. Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může provozovatel koupaliště na přechodnou dobu uzavřít. Při zhoršení počasí se vstupné nevrací.

6. Děti mají povolený přístup do bazénů od 1 roku věku. Dětem od 1 roku věku a návštěvníkům všech věkových kategorií je do bazénů vstup povolen jen v plavkách nebo koupacích šortkách nad kolena. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo v plaveckých plenách.

7. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu z hygienických důvodů použít WC a sprchy a projít pouze vymezeným prostorem přes brodítka.

 

Bezpečnost

8. Bezpečnost u bazénů zabezpečují plavčíci.

9. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale by se měli v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce. Dítě, které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plavací rukávky, plavací vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.

10. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka.

11. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobná poranění ošetří nebo přivolá pomoc. Stejně tak ihned informujte plavčíka v případě, že zpozorujete tonutí.

12. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u plavčíka).

13. První pomoc je poskytována zdarma

14. Lékárnička se nachází v ošetřovně.

Atrakce

15. Atrakce jsou spuštěny v intervalech stanovených provozovatelem.(plavčíkem)

16. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny provozního řádu tobogánu a skluzavky (tj. dodržovat povolené polohy při sjezdu, nástupu na atrakci, dodržovat nařízené rozestupy a jiné) a dodržovat pokyny plavčíků.

17. Vstup na tobogán a skluzavku je zakázán v plavkách, jejichž součástí jsou kovové prvky, které mohou poškodit povrch tobogánu (např. zipy).

18. Děti do 6 let a neplavci mají vstup na tobogán a skluzavku zakázán, v konkrétních případech může plavčík určit jinak.

 

Odkládání věcí a odpovědnost za škody

19. Svlékání a oblékání je povoleno pouze v převlékacích kabinách nebo prostorách k tomu určených.

20. Za volně odložené věci a předměty nenese provozovatel koupaliště odpovědnost. Pro úschovu věcí jsou určeny skříňky v prostoru vstupu do areálu naproti pokladny. Skřínky se uzamknou pomocí visacího zámku, návštěvník si odebere náramek s číslem označující skřínku.

21. Pro úschovu cenností není koupaliště vybaveno. Předměty nalezené v prostorách areálu odevzdává nálezce v pokladně areálu.

22. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, písemných pokynů na skluzavce nebo pokynů odpovědných pracovníků, plavčíků nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel odpovědnost.

23. Za svévolné poškození, zničení nebo ztrátu půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit náhradu způsobené škody, stejně tak za případné poškození nebo znečištění prostor nebo majetku provozovatele koupaliště.

 

Pohyb po a v areálu

24. Pohyb po a v areálu je možný pouze v provozní době. 15 minut před zavírací dobou je každý návštěvník povinen opustit prostory areálu.

25. Pro veškerý provoz je nutno používat cest a travnatých ploch. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy a poranění, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního řádu.

26. Ke hrám je nutno používat vyhrazených míst (beach volejbalové hřiště, prostor pro plážovou kopanou aj.)

 

Je zakázáno:

 • ohrožovat ostatní osoby fyzicky nebo je jinak obtěžovat např. hlukem,
 • zdržovat se v prostorách, které nejsou z bezpečnostních důvodů přístupny veřejnosti,
 • vcházet do oddělení nebo prostor určených výhradně pro druhé pohlaví,
 • koupání ve spodním prádle, tričku či jiném druhu oděvu či papírových plenách, které nejsou pro koupání určeny,
 • vnášet do bazénů nafukovací předměty, potápěčské brýle, šnorchl, ploutve, puky a míče. (povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a jiné bezpečnostní plavecké prvky pro děti a plavecké brýle.)
 • na plochy určené ke slunění a rekreaci s sebou brát předměty, které mohou způsobit zranění (skleněné, křehké a ostré předměty, nože atd.),
 • vynášet skleněné láhve a sklenice mimo prostory k tomu určených (určené prostory jsou pouze v přilehlém okolí občerstvovacích stánků).
 • znečišťovat veřejné plochy odpadky, odhazovat odpadky, papíry, žvýkačky a nedopalky mimo vyhrazené nádoby,
 • v šatnách, kabinkách, WC a zatravněných plochách kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • vstupovat a jezdit v areálu na kole, kolečkových bruslích, a skateboardu aj. dopravními prostředky (neurčí-li provozovatel jinak), dále vodit s sebou na koupaliště psy nebo jiná zvířata,
 • skákat do bazénu z nevyhrazených prostor, vzájemně se srážet do vody, potápět ostatní návštěvníky a pobíhat po ochozech bazénů.
 • trhat a poškozovat vysázenou zeleň,
 • chodit po vysázených plochách mimo vyhrazené cesty,
 • svévolně přemisťovat zařízení a vybavení koupaliště,
 • neoprávněně používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci a volat o pomoc bez závažné příčiny.
 • poškozovat majetek,
 • používat PB vařiče v celém areálu bez povolení,
 • vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu a zdržovat se v nich mimo provozní dobu,
 • sportovat mimo vyhrazené prostory,
 • plivat na zem a do vody, močit do vody, odhazovat po plochách předměty, které mohou způsobit zranění, stejně tak přinášet hořlaviny či chemikálie, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví osob,
 • praní a čištění prádla, stříhat si vlasy a provádět holení,
 • přinášení a konzumace jídel a nápojů do prostor soustavy bazénů,
 • bezdůvodně pouštět teplou vodu ve sprchách,
 • provádět jakékoliv prezentační a propagační akce nebo činnosti bez souhlasu provozovatele
 • zdržovat se na koupališti mimo provozní dobu
 • užívat vulgárních výrazů vůči plavčíkům a ostatním zaměstnancům sportovního zařízení města Hustopeče.

 

Vyloučení z návštěvy areálu:

Podle § 19 vyhl.č. 238/2011 Sb.,

1. Do areálu nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

2. Do bazénů a brouzdaliště nemají přístup děti do 1 roku věku,

3. Vstup nebo použití areálu může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek a bezpečnost provozu letního koupaliště, čistotu bazénu a mravně společenské zásady.

4. Návštěvníci, kteří nebudou i přes napomenutí respektovat shora uvedené zásady a ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechnou pokynů odpovědných pracovníků, mohou být bez nároku na vrácení vstupného vykázáni z areálu.

5. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

 

Informace pro veřejnost jsou umístěny na informačních tabulích při vstupu do areálu a v areálu, zejména pak orientační značení.

Se stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou návštěvníci obracet přímo na odpovědného provozovatele Sportovního zařízení města Hustopeče.

 

 

Odpovědný provozovatel: Sportovní zařízení města Hustopeče

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode